Gärdala ligger i utkanten av det s.k. ”eklandskapet” som breder ut sig söder om Linköping. Flertalet av de värdefullaste naturobjekten i området har sitt ursprung i nuvarande och tidigare generationers hårda arbete med att bruka markerna.

Nyckelbiotoper

Väster om Lillsjön och sydost om Kåtebosjön finns stora s.k. nyckelbiotoper. Området vid Lillsjön är idag en tät lövskog men var förr ängsmark till Tomta. Området vid Kåtebosjön är en gles blandskog med ett stort inslag av ganska stora ekar. Skogen bär fortfarande tydliga spår efter äldre tiders betesdrift.

Mellan Gärdala (gamla) by och Lillsjön finns flera mindre nyckelbiotoper som utgörs av gamla hamlade träd, mest askar. Träden användes förr till vinterfoder till betesdjuren. Med några års mellanrum beskars träden och lövruskorna torkades i knippen som användes som komplement till ängshöet. Hamlade träd blir ofta gamla, knotiga och ihåliga. På de hamlade träden kring Gärdala växer flera sällsynta arter av lavar. Flera av träden hotas av att de gamla betesmarkerna på Sörgården håller på att växa igen.

Odlingslandskapet
De hagmarker som fortfarande betas har ett högt naturvärde. Kring både Gärdala och Skälfalla finns fina odlingslandskap där mosaiken av betesmarker och åkrar med stenmurar och odlingsrösen skapar livsutrymme för en mångfald av djur och växter. De restaureringar av betesmarker som pågår på gårdarna gör att vi alla kan hoppas på att få njuta av fina omgivningar även i framtiden.

Kring Groveda finns också mycket värdefulla betesmarker. Framför allt betesfållan med fornlämningar i gårdens norra del är en riktig pärla. Här finns en mycket rik flora med inslag även av en del ovanliga arter, t.ex. Adam och Eva och spindelört. Den senare är exempel på en s.k. rödlistad art, alltså en art som bedöms så sällsynt att den räknas som utrotningshotad. En ännu ovanligare växt som finns både vid Groveda och Hamra är ärtvickern. Spindelörten finns i första hand i välhävdade hagar medan ärtvickern är beteskänslig och framförallt finns i svårtillgängliga bergsbranter.

Runt ridbanan nordost om Hamra finns flera fina ekhagar som har restaurerats under senare år. Äldre solbelysta ekar har ett mycket högt naturvärde. På och i ekarna finns ofta en mångfald insekter, lavar och mossor.

Fågellivet
I Gärdala finns även ett rikt fågelliv. Vid Lillsjön har brun kärrhök häckat ett par gånger under senare år. Näktergal hörs nästan varje försommar i dalgången bort mot Opphem. Sommaren 2003 hördes även en flodsångare en kväll. Flodsångaren är en sällsynt sydlig gäst som brukar påträffas en handfull gånger per år i länet.

Under 2004 har ett par tranor hörts så gott som dagligen från Skälfalla mosse. De havsörnar som häckar i regionen kan då och då ses även i vår trakt. Exempel på andra lite ovanligare fågelarter som förekommer regelbundet i trakten är mindre hackspett, gök och göktyta.

  • Vill du läsa mer om de värdefullaste naturområdena i Linköpings kommun så finns hela kommunens naturvårdsprogram med kartor tillgängliga på www.linkoping.se.
  • Vill du läsa mer om nyckelbiotoper i Gärdala och se var de är belägna ska du titta på ”Skogens pärlor” på Skogsstyrelsens hemsida.

Peter Dahlström